Nga data 23 deri në datën 28 maj 2023, një delegacion i Shoqatës së Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë, (SHKFSH), i kryesuar nga Profesor Doktor Sherif Bundo, Kryetar i Shoqatës, kreu një vizitë pune në organizatat profesionale të Turqisë. Në të bënin pjesë gjithashtu Zoti Sokol HAJRO, KM dhe Auditues Publik Ligjor, zëvëndës President i Shoqatës dhe Zoti Eris Xhagolli, Drejtor Ekzekutiv. Delegacioni u prit në Selinë e Dhomës së Kontabilistëve, këshilltarëve të besuar dhe Revizorëve të Stambollit, ISMMMO, nga Kryetari i Dhomës Zoti Erol DEMIREL , Sekretari i Përgjithshëm Halim BURSALI dhe gjashtë anëtarë të tjerë të Kryesisë. Në takimin që zgjati tre orë, palët njohën dhe prezantuan respektivisht misionin, strukturën, aktivitetin, anëtarësinë dhe rolin e secilës palë në shërbimet e kontabilitetit, deklarimeve fiskale, hartimin e pasqyrave financiare, zbatimin e ligjshmërisë dhe auditimit ligjor në Shqipëri dhe Turqi. U ra dakord gjithashtu që të përgatitet dhe nënëshkruhet një memorandum bashkëpunimi dhe të institucionalizohet ky bashkëpunim midis dy organizatave partnere.

Takimin e dytë delegacioni e zhvilloi në Ankara, në datën 26 maj 2023, në TURMOB, (Unioni i bashkimit të Dhomave turke të kontabilistëve, këshilltarëve të besuar, revizorëve dhe Auditëve). Delegacioni u prit nga Presidenti i TURMOB, zoti Emre KARTALOGLU , nga Sekretari i Përgjithshëm i Unionit Zoti Yahya ARIKAN, nga Drejtori i marrëdhënieve me jashtë zoti Celal İBİŞ, profesor, doktor dhe nga funksionarë të tjerë të lartë të Unionit. Në një klimë të ngrohtë dhe miqësore, palët ranë dakord të ndërtojnë një partneritet të qëndrueshëm, afatgjatë, profesional, të mbështesin dhe përkrahin njëri tjetrin në strukturat dhe organizmat ndërkombëtare të fushës, të organizojnë aktivitete të përbashkëta dhe të ndërmarrin apo zbatojnë projekte me interes të ndërsjelltë. U ra dakord që të firmoset së shpejti në Tiranë një Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi. Në muajt e ardhshëm një delegacion i nivelit të lartë të TURMOB do të vizitojë Shqipërinë me ftesë të SHKFSH.

Takimet u bënë të mundura edhe falë dy miqve dhe bashkëpunëtorëve të SHKFSH në Stamboll zotërinjve Fatih ÇALIŞKAN dhe Kadir AKDOĞAN

Një ndihmesë të vyer dha gjithashtu ambasadori i Shqipërisë në Ankara, Zoti Kastriot Robo.


Turkish version:

Arnavutluk SHKFSH heyeti ISMMMO, TÜRMOB'u ziyaret etti.

23-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Arnavutluk Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerif Bundo başkanlığındaki bir heyet, Türkiye'deki meslek kuruluşlarına bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyette ayrıca, Derneğin Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir ve Kamu Denetçisi Sn. Sokol HAJRO ve İcra Direktörü Sn. Eris Xhagolli da yer aldı. Heyetimiz ilk olarak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Genel Merkezi'nde Oda Başkanı Sayın Erol DEMİREL, Genel Sekreteri Halim BURSALI ve altı Yönetim Kurulu üyesi tarafından kabul edildi. Üç saat süren toplantıda taraflar kendi misyonu, yapısı, faaliyetleri, üyelik hakkında bilgi paylaştıktan sonra Arnavutluk ve Türkiye'de muhasebecilik hizmetleri, vergi beyannameler ile mali tabloların (bilanço) hazırlanması, yasallık ve yasal denetimin uygulanması gibi konularında her tarafın rolü ile ilgili sunum yaptılar. Ayrıca toplantıda iki ortak kuruluş arasında bir işbirliği zaptı hazırlanıp imzalanması ve bu işbirliğinin kurumsallaştırılması konusunda mutabakata varıldı.

Heyet ikinci toplantısını 26 Mayıs 2023 tarihinde merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB)-‘de gerçekleştirdi. Heyetimiz TÜRMOB Başkanı Sayın Emre KARTALOĞLU, Genel Sekreteri Sayın Yahya ARIKAN, Genel Sayman ve Birliğinin Dış İlişkilerden Sorumlu Sayın Prof. Dr. Celal İBİŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birliğin diğer üst düzey yetkilileri tarafından kabul edildi. Sıcak ve dostane bir ortamda gerçekleşen görüşmede taraflar, istikrarlı, uzun vadeli, profesyonel bir ortaklık kurmak, bu alandaki uluslararası yapı ve kuruluşlarda birbirlerini desteklemek, ortak faaliyetler düzenlemek ve karşılıklı çıkar sağlayan projeler üstlenmek veya uygulamak konusunda mutabık kaldılar. Ayrıca yakın zamanda Tiran'da bir Mutabakat ve İşbirliği Zaptı imzalanması da kararlaştırıldı. Önümüzdeki aylarda TURMOB'dan üst düzey bir heyet, SHKFSH'nin davetlisi olarak Arnavutluk'u ziyaret edecek.

Bu toplantılar SHKFSH'nin İstanbul'daki iki dostu ve ortakları olan Fatih ÇALIŞKAN ve Kadir AKDOĞAN sayesinde mümkün oldu.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Sn. Kastriot ROBO da değerli yardımlarda bulundu.


English Version:

The meeting of the SHKFSH's delegation in the ISMMMO and TURMOB's offices in Turkey.

From May 23 to May 28 2023, a delegation from the Association of the Accountants and Financiers of Albania (SHKFSH) headed by Professor Doctor Sherif Bundo, President of the Association, conducted a working meeting with the Turkish organizations. Part of the delegation was also Mr. Sokol Hajro Certified Accountant and Legal Audit, Vice President of SHKFSH, and Mr. Eris Xhagolli, Executive Director of SHKFSH. The delegation was attended in the Headquarters of ISMMMO (The Istanbul Chamber of Certified Public Accountants) by Mr. Erol Demirel, President of ISMMMO, Mr. Halim Bursali, General Secretary of ISMMMO and six other members of ISMMMO organization. The meeting duration was 3 hours, and the parties presented respectively the mission, the structure, the activity, the membership and each parties role on the accounting services, fiscal declarations, financial statements, implementation of legality and legal audit in both countries Albania and Turkey. It was also agreed to prepare and sign a memorandum of understanding and cooperation between the two organizations.

The second meeting was held in Ankara, on May 26 2023, at TURMOB (Association of Chambers of Certified Public Accountants and Certified Public Accountants of Turkey). The delegation was attended by Mr. Erol Kartaloglu, President of TURMOB, Mr. Yahya Arikan, General Secretary of TURMOB, Mr. Celal Ibis, Head of International Affairs and other senior members of the Union. Surrounded from e friendly atmosphere, the parties agreed to build a stable, long-term and professional partnership between them, to support each other regarding international organisms and structures, to organize common activities and to implement projects with mutual interest. It was agreed that a Memorandum of Understanding and Cooperation will be signed soon in Tirana. On September , a delegation from TURMOB will visit Tirana, invited from SHKFSH. Both of the meetings have been possible thanks to our good friends and collaborators of SHKFSH in Istanbul, Mr. Fatih ÇALIŞKAN and Mr. Kadir AKDOĞAN.

Valuable help was also provided by the Albanian ambassador in Ankara, Mr. Kastriot Robo.

 

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mail[email protected]
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë